Youtube

Honorary Members

HM Name City

HM-03

Mr. Nanubahi Amin

Baroda

HM-05

Mr. Ishwarbhai Patel

Ahmedabad

HM-06

Mr. R. A. Khanna

Bhopal

HM-07

Dr. M. A. Chitale

Aurangabad

HM-08

Mr. D. M. Sukthankar

Mumbai

HM-09

Mr. T. S. A. Chettair

Chennai

HM-10

Mr. J. N. Kardile

Nasik

HM-11

Mrs. Ela Bhat

Ahmedabad

HM-12

Mr. Sanathbhai H. Mehta

Gandhinagar

HM-13

Mr. Digvijay Sing

Bhopal

HM-14

Mr. L. R. Bays (Air-Mail)

Somerset B A 452T, U.K.

HM-15

Mr. S. R. Kshirsagar

Chembur, Mumbai

HM-16

Dr. B. B. Sunderasan

Chennai

HM-17

Mr. Bindeshwar Pathak

Mumbai

HM-19

Dr. A. G. Bhole

Nagpur

HM-20

Mr. M. K. Gokhale

Thane (W)

HM-21

Mr. Arvind R. Doshi

Mumbai

HM-22

Dr. V. K. Jain

Bhopal

HM-23

Dr. S. R. Shukla

Delhi

HM-24

Dr. A. D. Patwardhan

Poona

HM-25

Mr. Nilaksh Kothari

America

HM-26

Mr. Mohan Krishnan

Chennai

HM-27

Mr. Raman Singh, Hon. Chief Minister C.G.

Raipur